Dutch Center for Automotive Historical Documentation (NCAD)

2.500 meters of documentation from before 1900 to the present

It must be strange if the NCAD has nothing about the subject you are working on. The center includes a Historical Archive and a Modern Archive. The oldest pieces in our collection date from before 1900. The newest are very current. In total, the collection comprises more than 2.500 linear meters of documentation about cars, trucks, buses and motorcycles. This documentation includes workshop manuals, press kits, 150,000 (press) photos, 60,000 sales brochures, 20.000 magazines from the Netherlands and abroad and 5.000 yearbooks and reference works. Thanks to the cataloging work of our volunteers, the desired documentation can quickly be brought to the table. You can view our book collection via the website: www.ncad.nl under the heading NCAD and online catalogue.

Access to the archives

You can visit the Modern Archive for free. Here is a cozy reading and study room and you have access to hundreds of car books, reference works and contemporary car magazines. The Historical Archive and the digital files are only accessible to (club) donors. But even if you are not a donor, you can have photocopies made and photos reproduced. The NCAD does not lend documents. Because the NCAD only works with volunteers and some days are better staffed than others, we would like to be informed in advance of a visit. And preferably also with the information that you would like to take back home with you, so that we can prepare ourselves.

NCAD, the national car memory of the Netherlands


The objective of the NCAD is to collect, preserve and make accessible documentation on cars, motorcycles, buses, trucks and tractors. Mobility history (traffic and transport) is also part of our collection policy. We do this for enthusiasts and restorers, for clubs and magazines. For scientists, professionals, and amateurs. For students and appraisers. For museums, importers and special clients.


Targeted searches


The NCAD is regularly approached for specific searches. Institutions, companies, but also private individuals can provide a search. We charge start-up costs and a fee on an hourly basis for search work. But the following applies: no cure no pay! We are happy to inform you about the possibilities and, if desired, provide a budget in advance.

How do you become a donor or sponsor?


Your support is vital to the NCAD. The center is an independent foundation, which can only exist thanks to sponsorship and donations.
For 2023 the following amounts are determined:
Individuals: € 27,50 per year;
Car clubs with less than 200 members: € 82,50 per year;
Car clubs with more than 200 members: € 165,00 per year;
Companies: from € 110,00 per year (excl. VAT).

Do not let automotive documentation go to waste!


The NCAD archives grow almost daily thanks to donations and loan collections. Special mention deserves the historic and world-famous collection of the late Piet Olyslager. This collection alone includes 350 meters of shelve space. But smaller collections are equally welcome. It would be a shame if historically important material were lost during clearing work or after a death. For gifts and donations, it can be fiscally beneficial to know that the NCAD is certified by the Tax Authorities as a “charity foundation”; rather, the NCAD is a Public Benefit Institution (ANBI).

Nederlands Centrum voor historische Automobiel Documentatie (NCAD)

2.500 strekkende meter documentatie van voor 1900 tot aan heden

Het moet wel vreemd zijn als het NCAD niets in bezit heeft over het onderwerp waar u mee bezig bent. Het centrum omvat een historisch archief en een modern archief. De oudste stukken in onze collectie dateren van vóór 1900. De nieuwste zijn zeer actueel. In totaal omvat de collectie meer dan 2.500 strekkende meter documentatie over auto's, vrachtwagens, bussen en motorfietsen. Deze documentatie omvat onder meer werkplaatshandboeken, persmappen, 150.000 (pers)foto's, 60.000 verkoopbrochures, 20.000 tijdschriften uit binnen- en buitenlanden 5.000 (jaar)boeken en naslagwerken. Dankzij het catalogiseerwerk van onze vrijwilligers kan de gewenste documentatie snel ter tafel worden gebracht. U kunt onze boekencollectie bekijken via de website: www.ncad.nl onder het kopje NCAD en online catalogus.

Toegang tot de archieven


U kunt het Modern Archief gratis bezoeken. Hier is een gezellige lees- en studeerkamer en heeft u de beschikking over honderden autoboeken, naslagwerken en eigentijdse autobladen. Het Historisch Archief en de digitale bestanden zijn alleen toegankelijk voor (club)donateurs. Maar ook als u geen donateur bent, kunt u fotokopieën laten maken en foto's laten reproduceren. Het NCAD leent geen documenten uit. Omdat het NCAD uitsluitend met vrijwilligers werkt en de ene dag beter bemand is dan de andere, willen wij graag van tevoren op de hoogte worden gesteld van een bezoek. En liefst ook met de informatie die u graag mee naar huis zou willen nemen, zodat wij ons kunnen voorbereiden.

NCAD, het nationale autogeheugen van Nederland


Het doel van het NCAD is het verzamelen, bewaren en toegankelijk maken van documentatie over auto's, motoren, bussen, vrachtwagens en tractoren. Mobiliteitshistorie (verkeer en vervoer) maakt ook deel uit van ons verzamelbeleid. Dit doen we voor liefhebbers en restaurateurs, voor clubs en tijdschriften. Voor wetenschappers, professionals en amateurs. Voor studenten en taxateurs. Voor musea, importeurs en bijzondere opdrachtgevers.

Gerichte zoekopdrachten


Het NCAD wordt regelmatig benaderd voor specifieke zoekopdrachten. Instellingen, bedrijven, maar ook particulieren kunnen een zoekopdracht geven. Voor zoekwerkzaamheden rekenen wij aanloopkosten en een honorarium op uurbasis. Maar dan geldt het volgende: no cure no pay! Wij informeren u graag over de mogelijkheden en verstrekken desgewenst vooraf een begroting.

Hoe wordt u donateur of sponsor?


Uw steun is essentieel voor het NCAD. Het centrum is een onafhankelijke stichting, die alleen kan bestaan ​​dankzij sponsoring en donaties.
Voor 2023 gelden de volgende bedragen:
Particulieren: € 27,50 per jaar;
Autoclubs met minder dan 200 leden: € 82,50 per jaar;
Autoclubs met meer dan 200 leden: € 165,00 per jaar;
Bedrijven: vanaf € 110,00 per jaar (excl. btw).

Laat automobieldocumentatie niet verloren gaan!


Het NCAD-archief groeit bijna dagelijks dankzij donaties en bruiklenen. Speciale vermelding verdient de historische en wereldberoemde collectie van wijlen Piet Olyslager. Deze collectie alleen al omvat 350 meter schapruimte. Maar ook kleinere collecties zijn welkom. Het zou zonde zijn als historisch belangrijk materiaal verloren zou gaan bij opruimwerkzaamheden of na een overlijden.
Voor giften en donaties kan het fiscaal voordelig zijn om te weten dat het NCAD door de Belastingdienst is gecertificeerd als een 'goed doel'; de NCAD is heeft ook de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).