Plymouth Satellite press photo, European, 1969

€3.50

size 16,5 x 21,5 cm